Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.wearmedka.com, w tym składania Zamówień Towarów dostępnych w tym Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów, uiszczania przez Ciebie ceny za nabywane Towary, Twoje uprawnienia do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2. Definicje

Czas realizacji zamówienia

rozumie się przez to czas, w jakim skompletujemy Twoje zamówienie i przekażemy je przewoźnikowi realizującemu dostawę Towaru.

Dokument sprzedaży

rozumie się przez to rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury VAT lub paragonu.

Dni robocze

rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Forma płatności

rozumie się przez to sposób uiszczenia ceny za Zamówienie.

Forma dostawy

rozumie się przez to sposób dostarczenia Towaru.

Formularz rejestracji

rozumie się przez to dostępny na Stronie internetowej kwestionariusz, którego wypełnienie jest warunkiem Twojej rejestracji w naszym systemie sprzedaży i dokonywania Zamówień.

Formularz Zamówienia

rozumie się przez to dostępny na naszej stronie internetowej kwestionariusz, za pomocą którego możesz dokonywać Zamówień.

Informacja

rozumie się przez to informację o produkcie, znajdującą się przy zdjęciu produktu, stanowiącą opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiającą Ci zapoznanie się z jego właściwościami.

Klient, Ty

rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu internetowego.”

Konsument

rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego Zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystającego ze Sklepu internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin

rozumie się przez to niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

Sklep internetowy, Sklep, My

rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem www.wearmedka.com, prowadzony przez nas, za którego pośrednictwem możesz zamawiać i nabywać Towar.

Sprzedawca

rozumie się przez to Medka Marikę Bury-Kubacką, posługującą się numerem NIP 7922286379, REGON 147050892, z siedzibą ul. Modrzewiowej 8, 37-500 Jarosław, Widna Góra.

Strona

rozumie się przez to Ciebie lub Nas, przy czym możemy być łącznie nazywani również „Stronami”.

Towar

rozumie się przez to rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży

rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru, zawartą pomiędzy Nami a Tobą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie

rozumie się przez to złożoną przez Ciebie za pośrednictwem Sklepu internetowego ofertę zawarcia z Nami Umowy sprzedaży.

§ 3. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia następuje na Stronie internetowej. Aby złożyć Zamówienie niezbędne jest zapoznanie się przez Ciebie z Regulaminem i potwierdzenie tego faktu. Zamówienie jest potwierdzane przez Nas drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości email, co stanowi zawarcie wiążącej Umowy sprzedaży.
 2. Wypełnienie i przesłanie przez Ciebie Formularza Zamówienia stanowi złożenie Nam przez Ciebie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia Umowy sprzedaży, dochodzi w chwili otrzymania przez Ciebie potwierdzenia przyjęcia przez nas Zamówienia. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Nas Zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w wymaganym zakresie) wypełnienie przez Ciebie Formularza Zamówienia.
 4. Zamówienie nie zostanie przez Nas przyjęte, jeżeli w Formularzu Zamówienia zamieścisz niekompletne lub niepełne dane, uniemożliwiające Twoją weryfikację lub prawidłowe dostarczenie Towaru.
 5. Mamy prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku gdyby realizacja Zamówienia mogła narazić Nas na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub grozić Nam szkodą (w tym ujmą wizerunkową).
 6. Ceny Towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich lub euro. Wiążąca dla Nas i dla Ciebie jest cena Towaru na Stronie internetowej w momencie składania przez Ciebie Zamówienia. Cena Towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy podawana jest przy składaniu Zamówienia.
 7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen Towarów nie dotyczy Towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania Zamówienia, jest dla Nas i dla Ciebie wiążąca.
 8. Przy zakupie Towaru, wystawianymy rachunek w formie paragonu lub faktury VAT – według Twojego życzenia. Rachunek dostarczany jest Tobie w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony Towar, zaś faktura VAT dostarczana może być w formie elektronicznej, na co niniejszym wyrażasz swoją zgodę.
 9. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na Stronie internetowej mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z faktem, iż urządzenia elektroniczne, w tym monitory, w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.

§ 4. Płatności

 1. Oferujemy płatności za pośrednictwem Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 28B. Dzięki tej formie zapłaty pieniądze za złożone Zamówienie docierają do nas natychmiast, co umożliwia szybką jego realizację. Dla Twojego bezpieczeństwa, płatności zabezpieczone są bezpiecznym szyfrowaniem SSL.
 2. Po przyjęciu Zamówienia i wysłaniu do Ciebie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, czekamy nie dłużej niż 5 Dni roboczych na pozytywną autoryzację od operatora płatności elektronicznych oraz Twojego banku, bądź na wpłynięcie należności w pełnej wysokości na nasze konto. W wypadku bezskutecznego upływy powyższego terminu, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a Twoje zaniechanie poczytane jako odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 3. W terminie nie dłuższym niż 5 Dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz Twojego banku, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na nasze konto, Towar zostaje wysłany na adres wskazany przez Ciebie w Formularzu Zamówienia.

§ 5. Dostawa Towaru

 1. Dostawy Towarów są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej na adres wskazany w Formularzu zamówienia. Prawidłowo zamówione Towary są przesyłane w ciągu 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 2. Jeżeli podczas składania Zamówienia nie wynika, że dostawy są darmowe, zobowiązujesz się pokryć koszty dostawy (wskazane na Stronie internetowej, przy Zamówieniu):
  1. na terytorium Polski – w kwocie 16 zł,
  2. na terytoria innych niż Polska krajów UE – w kwocie 60 zł.
 3. O statusie Zamówienia,  poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Odbierając Towar zobowiązanujesz się do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z Twoim Zamówieniem.

§ 6. Reklamacje

 1. Za wady fizyczne lub prawne Towaru,  ponosimy odpowiedzialność względem Ciebie jako Konsumenta  na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru do Ciebie jako Konsumenta.
 3. Twoje roszczenie jako Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem 2 lat, od dnia dostarczenia do Ciebie Towaru.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 5. W przypadku zawarcia z Tobą jako Konsumentem Umowy sprzedaży, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Ciebie, czyli od chwili odbioru Towaru.
 6. Jesteśmy względem Ciebie odpowiedzialni, jeżeli sprzedany Towar (poszczególny artykuł) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu danym Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 7. Jeżeli Towar ma wadę możesz będąc Konsumentem:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
  3. żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 8. Możesz odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Gdy jako Konsument wykonujesz uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązujesz się na nasz koszt dostarczyć Towar wadliwy na nasz adres.
 10. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć fakturę oraz informację (dopuszczalna jest forma e-mail), którą opcja Cię interesuje: naprawa Towaru, wymiana Towaru, czy zwrot pieniędzy.
 11. W ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkujemy się do Twojej reklamacji jako Konsumenta. W przeciwnym razie uznaje się, że uznaliśmy Twoje oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.
 12. Będąc Konsumentem możesz, zamiast zaproponowanego przez Nas usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Nas.
 13. Możemy odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu  jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży, Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jako Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową sprzedaży wymaga nadmiernych kosztów.
 14. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 15. Jesteśmy zobowiązani wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie jako Konsumenta.
 16. W przypadku gdy nie jesteś Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 17. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących Tobie jako Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Tobie jako Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 18. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Towaru rozpoczyna się od dnia w którym jako Konsument dowiedziałeś/aś się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedziałeś/aś się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna lub ostateczna.
 19. Jeżeli z powodu wady sprzedanego Towaru  jako Konsument złożysz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny, możesz od Nas żądać naprawienia szkody którą poniesiesz przez to, że zawarłeś/aś Umowę sprzedaży nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które My nie ponosimy odpowiedzialności, a w szczególności możesz żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy sprzedaży, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia Towaru oraz zwrotu dokonanych nakładów. Powyższa regulacja nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 20. W przypadku zatajenia przez nas wady upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 21. Adresem reklamacyjnym, tj. adresem do dostarczania bądź odsyłania reklamowanego towaru jest: ul. Strumykowa 13, 05-500 Piaseczno.

§ 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Możesz odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż przeciętny koszt przesyłki, składając stosowne oświadczenie na adres email support@wearmedka.com w terminie 30 dni, licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie. 
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jesteś zobowiązany/na niezwłocznie, nie później niż 30 dni, licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie, odesłać na własny koszt Towar na Nasz adres, chyba że sami zapropononujemy, że na swój koszt odbierzemy od Ciebie Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 3. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto do dokonuja płatności w ciągu 5-7 dni roboczych.
 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania.

§ 8. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji Umowy sprzedaży. Podanie przez Ciebie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od Twojej zgody.
 2. Przekazywane przez Ciebie dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania przez Nas Umowy sprzedaży i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Nas –  jeśli wyrazisz na to zgodę dokonując zapisu na newsletter.
 3. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 4. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My jako Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie przysługuje Ci prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: support@wearmedka.com lub listownie na Nasz adres.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza Twoją akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu oraz Twoje zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Tobą a Nami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla naszej siedziby, za wyjątkiem sporów, których stroną będziesz jako Konsument.
 3. W razie zaistnienia sporu wynikającego z Umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu lub pozostającego w związku z nią, możesz jako Konsument wytoczyć powództwo przeciwko Nam przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Ciebie oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na Twoim komputerze.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych Twoich uprawnień jako Konsumenta, które przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Zastrzegamy możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, jednakże do wszystkich Zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. O zmianie Regulaminu zostaniesz jako zarejestrowany Klient poinformowany/na z 14-dniowym wyprzedzeniem; złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym po upływie tego terminu oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających ze zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2019.

Polityka Prywatności

I. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka została wydana przez Medka Marikę Bury-Kubacką, posługującą się numerem NIP 7922283679, REGON 147050892, z siedzibą ul. Modrzewiowej 8, 37-500 Jarosław, Widna Góra. Polska (dalej: „Administratora”, „Nas”) i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkowników”, „Was”, „Ciebie”) naszej strony internetowej (dalej: „Strona”). Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w punkcie XIII poniżej.

Administratorem Danych jest Medka Marika Bury-Kubacka, z siedzibą w Jarosławiu, Widnej Górze. Dane kontaktowe Administratora zostały podane w Punkcie XII poniżej.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Nas lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które możemy wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

II Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

Pozyskiwanie Danych Osobowych: możemy pozyskiwać Twoje Dane Osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu, jak również stanowisko, dane firmy. Możemy pozyskać Twoje Dane Osobowe, w szczególności, w następujących przypadkach:

 • podania przez Ciebie Danych Osobowych (np. kontaktu mailowego, telefonicznego przez formularz lub w jakikolwiek inny sposób);
 • pozyskania Twoich Danych Osobowych w wyniku prowadzenia relacji biznesowych / zawierania lub wykonywania umowy (np. zakup przez Ciebie naszego produktu);
 • pozyskanie Twoich Danych Osobowych opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z Twojego profilu w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne);
 • pozyskania Twoich Danych Osobowych od podmiotów trzecich (np. od kontrahentów, od pośredników finansowych, od podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów, itp.);
 • pozyskania Twoich lub poproszenia Cię o podanie Twoich Danych Osobowych, podczas Twoich wizyt na naszych stronach lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy odwiedzasz Stronę, Twoje urządzenia i przeglądarki mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Twoje Dane Osobowe nie będą przechowywane przez Nas, bez Twojej wcześniejszej, wyraźnej zgody. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny prosimy o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Przetwarzane Dane Osobowe: Kategorie Twoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Nas mogą, w szczególności, zawierać:

 • dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), używane imię, płeć, data urodzenia/wiek;
 • dane kontaktowe: adres dostawy, adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, adres e-mail, szczegóły profilu w mediach społecznościowych;
 • dane dotyczące płatności: adres do przesyłania rozliczeń, numer konta bankowego, imię i nazwisko posiadacza konta bankowego;
 • treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na Nasz temat, przesłane przez Was lub opublikowane w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem Strony.

Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych: Podczas przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celach wskazanych w niniejszej Polityce, możemy powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

 • przetwarzanie następuje na podstawie Twojej uprzedniej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawarłeś/aś lub zamierzasz zawrzeć z Nami;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nas;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania, prowadzenia i promowania Naszej działalności i nie powoduje uszczerbku dla Twoich  interesów ani fundamentalnych praw i wolności.

Cele przetwarzania Danych Osobowych: Cele, w jakich możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe  są następujące:

 • Nasza Strona: prowadzenie i zarządzanie Naszą Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych; komunikacja i kontakty z klientami i dostawcami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, poprzez naszą Stronę;
 • oferowanie Tobie Naszych produktów i usług: prezentowanie Naszej Strony i innych usług; dostarczanie materiałów promocyjnych na Twoją prośbę; komunikacja związana z Naszymi usługami;
 • komunikacja marketingowa: prezentowanie w jakikolwiek sposób (włączając e-mail, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i innych informacji, które mogą Cię zainteresować, w tym dystrybucja newslettera oraz innej informacji handlowej, po uprzednim pozyskaniu Twojej zgody na przesyłanie informacji w odpowiedni sposób, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT;
 • zarządzanie finansami: sprzedaż, finanse, audyt oraz zarządzanie sprzedażą;
 • badania: angażowanie Ciebie w celu pozyskania informacji na temat Twojej opinii o Naszych produktach i usługach;
 • ulepszanie Naszych produktów i usług: identyfikowanie problemów z istniejącymi produktami i usługami; planowanie ulepszeń istniejących produktów i usług; oraz tworzenie nowych produktów i usług.

III. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe:

 • organom administracji lub sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te  podmioty z mocy prawa;
 • podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w Naszym imieniu niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie III poniżej;
 • jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części Naszej firmy lub udziałów w Naszym kapitale zakładowym (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Niezależnie od powyższego,  możemy używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli zdecydujesz się z nich skorzystać, Twoje Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do przetwarzania Twoich Danych Osobowych, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w Naszych uprzednich, pisemnych poleceniach; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

IV. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

Na chwilę obecną nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać żadnych Twoich Danych Osobowych do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, niniejsza Polityka zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie Twoich Danych Osobowych będzie mogło nastąpić jedynie na podstawie standardowych postanowień umownych, które wdrożymy przed dokonaniem transferu takich Danych Osobowych. W takim przypadku będziecie uprawnieni do zażądania kopii stosowanych przez Nas standardowych postanowień umownych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

V. Ochrona Danych

Informujemy, że wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Nie odpowiadamy jednak za Twoje działania lub zaniechania. Miej na uwadze, że odpowiadasz za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Nas w sposób bezpieczny.

VI. Dokładność Danych

Podejmujemy wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

 • Twoje Dane Osobowe, które przetwarzamy są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualne; oraz
 • wszystkie Twoje Dane Osobowe, które przetwarzamy, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

W każdej chwili, może Cię zapytać o dokładność przetwarzanych Danych Osobowych.

VII. Minimalizacja zakresu Danych

Podejmujemy wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Twoich Danych Osobowych, które przetwarzamy jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

VIII. Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe są następujące:  przechowujemy kopie Twoich Danych Osobowych w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Możemy w szczególności, przechowywać Twoje Dane Osobowe przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

IX. Prawa Użytkowników

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych, które są przez Nas przetwarzane, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Twoich Danych Osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe nie ma wpływu na Twoje prawa wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej lub napisanie maila pod adres support@wearmedka.com.

X. Pliki cookies (ciasteczka)

Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem umieszczanym w Twoim urządzeniu podczas wizyty na stronie internetowej (również na Naszej Stronie). Rejestruje ono informacje o urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o preferencjach i typowych czynnościach, których dokonujesz przy przeglądaniu strony internetowych. Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe poprzez technologię Cookie.

XI. Newsletter

W przypadku, gdy udzielisz dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie Naszego newslettera,  możemy przesyłać do Ciebie elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi dla celów promocyjnych i informacyjnych. Dane Osobowe przekazane do Nas w związku z subskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się z Nami w inny sposób.

Otrzymane od Użytkowników Dane Osobowe będziemy przechowywać wyłącznie w powyższym celu i przez okres, przez jaki Użytkownicy subskrybują newsletter oraz dopóki Użytkownicy nie wycofają swojej zgody na subskrypcję newslettera.

Przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników związane z otrzymywaniem newslettera nie jest wymagane ani ze względów prawnych, ani umownych, nie jest również wymagane dla zawarcia żadnej umowy. Zatem przekazanie tych danych lub wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest dla Użytkowników obowiązkowe. Podstawę prawną do otrzymywania newslettera stanowi wyłącznie wyrażona przez Użytkownicy zgoda (art. 6 punkt 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku braku takiej zgody – newsletter nie będzie wysyłany.

XII. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacjom zawartym w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych przez Nas, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z Nami (Medka Marika Bury-Kubacka, posługująca się numerem NIP 7922283679, REGON 147050892, z siedzibą ul. Modrzewiowej 8, 37-500 Jarosław, Widna Góra. Polska) lub pod następującym adresem e-mail support@wearmedka.com. 

XIII. Definicje

 1. Administrator oznacza jednostkę, czyli Nas, która decyduje, jak i w jakich celach przetwarzane są Twoje Dane Osobowe. Jesteśmy odpowiedzialni za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.
 2. Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które możemy przetwarzać zostały wymienione w punkcie II powyżej.
 3. Przetwarzać, przetwarzanie lub przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która przetwarza Dane Osobowe w Naszym imieniu.
Odświeżanie...
 • Brak produktów w koszyku.