Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.wearmedka.com, w tym składania Zamówień Towarów dostępnych w tym Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny za nabywane Towary, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2. Definicje

Czas realizacji zamówienia

rozumie się przez to czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę Towaru.

Dokument sprzedaży

rozumie się przez to rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury VAT lub paragonu.

Dni robocze

rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Forma płatności

rozumie się przez to sposób uiszczenia ceny za Zamówienie.

Forma dostawy

rozumie się przez to sposób dostarczenia Towaru.

Formularz rejestracji

rozumie się przez to dostępny na Stronie internetowej kwestionariusz, którego wypełnienie przez Klienta jest warunkiem rejestracji Klienta w systemie sprzedaży Sprzedawcy  i dokonywania Zamówień.

Formularz Zamówienia

rozumie się przez to dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy kwestionariusz, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówień.

Informacja

rozumie się przez to informację o produkcie, znajdującą się przy zdjęciu produktu, stanowiącą opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiającą Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.

Klient

rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu internetowego.”

Konsument

rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego Zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystającego ze Sklepu internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin

rozumie się przez to niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

Sklep internetowy, Sklep

rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem www.wearmedka.com, prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Klient może zamawiać i nabywać Towar.

Sprzedawca

rozumie się przez to Medka Marikę Bury-Kubacką, posługującą się numerem NIP 7922286379, REGON 147050892, z siedzibą ul. Modrzewiowej 8, 37-500 Jarosław, Widna Góra.

Strona

rozumie się przez to Klienta lub Sprzedawcę, którzy łącznie nazywani są również „Stronami”.

Towar

rozumie się przez to rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży

rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie

rozumie się przez to złożoną przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia następuje na Stronie internetowej. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i potwierdzenie tego faktu. Zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości email, co stanowi zawarcie wiążącej Umowy sprzedaży.
 2. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia Umowy sprzedaży, dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w wymaganym zakresie) wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia.
 4. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w Formularzu Zamówienia Klient zamieści niekompletne lub niepełne dane, uniemożliwiające weryfikację Klienta lub prawidłowe dostarczenie Towaru.
 5. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku gdyby realizacja Zamówienia mogła narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub grozić mu szkodą (w tym ujmą wizerunkową).
 6. Ceny Towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich lub euro. Wiążąca dla Stron jest cena Towaru na Stronie internetowej w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Cena Towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy podawana jest przy składaniu Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen Towarów nie dotyczy Towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania Zamówienia, jest dla Stron wiążąca.
 8. Przy zakupie Towaru, wystawiany jest rachunek w formie paragonu lub faktury VAT – według życzenia Klienta. Rachunek dostarczany jest Klientowi w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony Towar, zaś faktura VAT dostarczana może być Klientowi w formie elektronicznej, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 9. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na Stronie internetowej mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z faktem, iż urządzenia elektroniczne, w tym monitory, w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.

§ 4. Płatności

 1. Sprzedawca oferuje płatności za pośrednictwem Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 28B. Dzięki tej formie zapłaty pieniądze za złożone Zamówienie docierają do Sprzedawcy natychmiast, co umożliwia szybką jego realizację. Dla bezpieczeństwa naszych Klientów, płatności zabezpieczone są bezpiecznym szyfrowaniem SSL.
 2. Po przyjęciu Zamówienia i wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Sprzedawca czeka nie dłużej niż 5 Dni roboczych na pozytywną autoryzację od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta, bądź na wpłynięcie należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy. W wypadku bezskutecznego upływy powyższego terminu, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zaniechanie Klienta poczytane jako odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 3. W terminie nie dłuższym niż 5 Dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, Towar zostaje wysłany na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

§ 5. Dostawa Towaru

 1. Dostawy Towarów są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej na adres wskazany w Formularzu zamówienia. Prawidłowo zamówione Towary są przesyłane w ciągu 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 2. Jeżeli podczas składania Zamówienia nie wynika, że dostawy są darmowe, Klient zobowiązany jest pokryć koszty dostawy (wskazane na Stronie internetowej, przy Zamówieniu):
  1. na terytorium Polski – w kwocie 15 zł,
  2. na terytoria innych niż Polska krajów UE – w kwocie 60 zł.
 3. O statusie Zamówienia, Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Odbierając Towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z Zamówieniem.

§ 6. Reklamacje

 1. Za wady fizyczne lub prawne Towaru, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem – na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia dostarczenia Towaru Klientowi będącemu Konsumentem.
 3. Roszczenie Klienta będącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem 2 lat, od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 5. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z Klientem będącym Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta (w chwili odbioru Towaru).
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar (poszczególny artykuł) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu danym Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 7. Jeżeli Towar ma wadę Klient będący Konsumentem, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
  3. żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 8. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres siedziby Sprzedawcy.
 10. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć fakturę oraz informację (dopuszczalna jest forma e-mail), którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawą Towaru, wymianą Towaru, czy zwrotem pieniędzy.
 11. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem. W przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Klienta za uzasadnione.
 12. Klient będący Konsumentem może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Klienta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży, Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową sprzedaży wymaga nadmiernych kosztów.
 14. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 15. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem.
 16. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 17. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 18. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Towaru rozpoczyna się od dnia w którym Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna lub ostateczna.
 19. Jeżeli z powodu wady sprzedanego Towaru Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę sprzedaży nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy sprzedaży, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia Towaru, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu. Powyższa regulacja nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 20. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 21. Adresem reklamacyjnym, tj. adresem do dostarczania bądź odsyłania reklamowanego towaru jest: ul. Dygasińskiego 40/1, 01-603, Warszawa.

§ 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż przeciętny koszt przesyłki, składając stosowne oświadczenie na adres email support@wearmedka.com lub przesyłając listownie formularz odstąpienia (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu) w terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie. 
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, odesłać na własny koszt Towar na adres Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam na swój koszt odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując płatności w ciągu 5-7 dni roboczych.
 5. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

§ 8. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji Umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.
 2. Przekazywane przez Klienta dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy– jeśli Klient wyrazi na to zgodę dokonując zapisu na newsletter.
 3. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając e-mail na adres: support@wearmedka.com lub listownie na adres Sprzedawcy.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta  do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 2. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, za wyjątkiem sporów, których stroną jest Klient będący Konsumentem.
 3. W razie zaistnienia sporu wynikającego z Umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu lub pozostającego w związku z nią, Klient będący Konsumentem może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, jednakże do wszystkich Zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. O zmianie Regulaminu zarejestrowany Klient zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem, złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym po upływie tego terminu oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających ze zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2019.

Polityka Prywatności

I. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka została wydana przez Medka Marikę Bury-Kubacką, posługującą się numerem NIP 7922283679, REGON 147050892, z siedzibą ul. Modrzewiowej 8, 37-500 Jarosław, Widna Góra. Polska (dalej: „Administrator”) i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) naszej strony internetowej (dalej: „Strona”). Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w punkcie XIII poniżej.

Administratorem Danych jest Medka Marika Bury-Kubacka, z siedzibą w Jarosławiu, Widnej Górze. Dane kontaktowe Administratora zostały podane w Punkcie XII poniżej.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

II Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

Pozyskiwanie Danych Osobowych: Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu, jak również stanowisko, dane firmy. Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

 • podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz lub w jakikolwiek inny sposób);
 • pozyskania Danych Osobowych Użytkowników w wyniku prowadzenia relacji biznesowych / zawierania lub wykonywania umowy (np. zakup przez Użytkownika produktu Administratora);
 • pozyskanie Danych Osobowych Użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z profilu Użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne);
 • pozyskania Danych Osobowych od podmiotów trzecich (np. od kontrahentów, od pośredników finansowych, od podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów, itp.);
 • pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Przetwarzane Dane Osobowe: Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez Administratora może, w szczególności, zawierać:

 • Dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), używane imię, płeć, data urodzenia/wiek;
 • Dane kontaktowe: adres dostawy, adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, adres e-mail, szczegóły profilu w mediach społecznościowych;
 • Dane dotyczące płatności: adres do przesyłania rozliczeń, numer konta bankowego, imię i nazwisko posiadacza konta bankowego;
 • Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na nasz temat, przesłane przez Użytkowników lub opublikowane w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem Strony.

Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

 • Przetwarzanie następuje na podstawie uprzedniej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody Użytkownika na Przetwarzanie;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z Administratorem;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania, prowadzenia i promowania działalności Administratora i nie powoduje uszczerbku dla interesów ani fundamentalnych praw i wolności Użytkownika.

Cele Przetwarzania Danych Osobowych: Cele, w jakich Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, są następujące:

 • Strona Administratora: prowadzenie i zarządzanie naszą Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych; komunikacja i kontakty z klientami i dostawcami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, poprzez naszą Stronę;
 • Oferowanie Użytkownikom produktów i usług Administratora: prezentowanie naszej Strony i innych usług; dostarczanie materiałów promocyjnych na prośbę Użytkowników; komunikacja związana z usługami Administratora;
 • Komunikacja marketingowa: prezentowanie w jakikolwiek sposób (włączając e-mail, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i innych informacji, które mogą Użytkowników zainteresować, w tym dystrybucja newslettera oraz innej informacji handlowej, po uprzednim pozyskaniu zgody Użytkowników na przesyłanie informacji w odpowiedni sposób, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT;
 • Zarządzanie finansami: sprzedaż, finanse, audyt oraz zarządzanie sprzedażą;
 • Badania: angażowanie Użytkowników w celu pozyskania informacji na temat opinii Użytkowników o produktach i usługach Administratora;
 • Ulepszanie naszych produktów i usług: identyfikowanie problemów z istniejącymi produktami i usługami; planowanie ulepszeń istniejących produktów i usług; oraz tworzenie nowych produktów i usług.

III. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:

 • Organom administracji lub sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • Osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te  podmioty z mocy prawa;
 • Podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie III poniżej;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części Administratora lub udziałów w kapitale zakładowym Administratora (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

IV. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

Na chwilę obecną Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać żadnych Danych Osobowych Użytkowników  do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, niniejsza Polityka zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników będzie mogło nastąpić jedynie na podstawie standardowych postanowień umownych, które Administrator wdroży przed dokonaniem transferu takich Danych Osobowych. W takim przypadku Użytkownicy będą uprawnieni do zażądania kopii stosowanych przez Administratora standardowych postanowień umownych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

V. Ochrona Danych

Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

VI. Dokładność Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

 • Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualne; oraz
 • Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są Przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.

VII. Minimalizacja zakresu Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

VIII. Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

IX. Prawa Użytkowników

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

X. Pliki cookies (ciasteczka)

Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem umieszczanym w urządzeniu Użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej (również na naszej Stronie). Rejestruje ono informacje o urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o preferencjach i typowych czynnościach, których dokonują Użytkownicy przy przeglądaniu strony internetowychAdministrator może Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników poprzez technologię Cookie.

XI. Newsletter

W przypadku, gdy Użytkownicy udzielą dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie newslettera Administratora, Administrator może przesyłać do Użytkowników elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi dla celów promocyjnych i informacyjnych. Dane Osobowe przekazane Administratorowi w związku z subskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera. W każdej chwili Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrybcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się w inny sposób z Administratorem.

Otrzymane od Użytkowników Dane Osobowe będziemy przechowywać wyłącznie w powyższym celu i przez okres, przez jaki Użytkownicy subskrybują newsletter oraz dopóki Użytkownicy nie wycofają swojej zgody na subskrypcję newslettera.

Przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników związane z otrzymywaniem newslettera nie jest wymagane ani ze względów prawnych, ani umownych, nie jest również wymagane dla zawarcia żadnej umowy. Zatem przekazanie tych danych lub wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest dla Użytkowników obowiązkowe. Podstawę prawną do otrzymywania newslettera stanowi wyłącznie wyrażona przez Użytkownicy zgoda (art. 6 punkt 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku braku takiej zgody – newsletter nie będzie wysyłany.

XII. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacjom zawartym w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z Administratorem (Medka Marika Bury-Kubacka, posługująca się numerem NIP 7922283679, REGON 147050892, z siedzibą ul. Modrzewiowej 8, 37-500 Jarosław, Widna Góra. Polska) pod następującym adresem e-mail support@wearmedka.com. 

XIII. Definicje

 1. Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.
 2. Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie II powyżej.
 3. Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).
Odświeżanie...
 • Brak produktów w koszyku.